Internare si externare – spital

INFORMATII  PRIVIND  INTERNAREA  PACIENTIILOR

Internarea pacienților se face fară discriminări legate de rasa, sex, varstă, apartenentă etnică, condiții sociale, opțiuni politice sau antipatii personale.În cazul în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

Internarea prin camera de garda

La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din camera de garda  sunt examinaţi de medicii de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.

In urma examinării si investigării pacientului se decide internarea daca
unitatea are competenta si/sau dotarea necesara pentru internare;

Decizia de internare a pacienţilor aflaţi în camera de garda  aparţine, de principiu, medicilor de gardă, luând în considerare starea clinică a pacientului, antecedentele acestuia, probabilitatea agravării stării lui, existenţa unui diagnostic final cert, conduita terapeutică necesară şi alţi factori obiectivi de ordin medical şi social care pot influenţa o asemenea decizie.

 Criteriile de internare a pacienţilor din camera de garda sunt următoarele:

 • pacientul este în stare critică;
 • există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului;
 • afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă la nivel spitalicesc;
 • pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;
 • simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;
 • elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;
 • afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără aparţinători;
 • alte situaţii bine justificate în care medicul de gardă consideră necesară internarea pacientului.

Internarea prin biroul de internări

Prin biroul de internări se internează pacienții programați cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau specialist.

  Serviciile medicale acordate in cadrul spitalului pacienților asigurați vor fi acordate gratuit in limita fondurilor disponibile conform contractului cu CJAS,. Dupa epuizarea sumelor pacientul poate opta pentru inscrierea pe liste de așteptare sau plata serviciilor medicale recomandate – la cerere, la tarifele stabilite de către conducerea unității.

La programare pacientul va fi informat si de plata suplimentară privind condițiile hoteliere cu grad sporit.

Documente necesare pentru internare

 • Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist;
 • Buletinul sau cartea de identitate(o copie se va atasa la FOCG);
 • Act de identitate, respectiv certificat de naștere pentru copii sub 14 ani;
 • Cardul de sănătate;
 • Adeverința de asigurat pentru persoanele care refuza in mod expres, din motive religioase sau conștiinta, primirea cardului de asigurari sociale de sanatate(cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii);
 • Adeverinta deinlocuire a cardului de asigurări sociale de sănătate pina la eliberarea cardului duplicat(cu valabilitate de 60 de zile de la data emiterii) pentru pacientii asigurați carora li s-a emis cardul de sanatate dar nu-l pot prezenta din motive: pierdere, deteriorare, sau cardul prezintă defecțiune tehnica;
 • Card european de sănătate pentru asigurații beneficiari al cardului european de sănătate;

Criterii de prioritizare la internare

 • naşterea
 • urgenţe medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol
  viaţa
 • afecţiuni pentru care diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi
  monitorizate în ambulatoriu sau spitalizare de zi.

INFORMATII PRIVIND EXTERNAREA PACIENTILOR

Externarea pacienţilor se va realiza de cătremedicul curant sau medicul de gardă in momentul in care acesta considera oportun, pe baza examenului clinic, investigaţiilor si a urmăririi evoluţiei pacientului pe parcursul internării.

Programarea si comunicarea externării se realizează cu cel putin 12 ore inainte de externare.

Pentru pacienții minori, pacienții cu dificultăți de comunicare si înțelegere, pacienții  nedeplasabili sau pacienții cu afecțiuni grave, asistenta coordonatoare pe unitate/ asistenta de salon va înștiința telefonic familia privind externarea pacientului cu cel puțin 24 de ore înainte de externare.

În cazul transferului unui pacient, medicul curant va informa aparținătorul privind motivele transferului si unitatea sanitară unde s-a realizat transferul.

Documentele care se eliberează pacientului la externare :

 • Bilet de externare/Scrisoare medicală
 • Certificat de concediu medical (dupa caz)
 • Adeverinta medicală (dupa caz)
 • Retetă medicală(dupa caz)

Asistentul medical va avea grijă ca pacientul să-şi primească lucrurile personale de la garderoba spitalului şi să aibă o îmbrăcăminte corespunzătoare anotimpului. Va aprofunda cu pacientul indicaţiile primite de la medic şi cuprinse în scrisoarea medicală si planul de ingrijire la externare.

Asistenta medicală va conduce pacientul la ieşire unde îl lasă in grija aparţinătorilor.