Drepturile pacienților

Drepturile pacientului sunt prevăzute in Legea nr.46/21.01.2003 şi prevăd că pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale şi de a fi respectate ca persoane umane, fără nici o discriminare.
Dreptul pacientului la informare presupune:
– de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
– de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
– a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
– de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic. Informaţiile se aduc la cunoştinţa pacientului, într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă, ori în limba care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
– de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic, i-ar cauza suferinţa,
– de a cere in mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
– de a cere şi de a obţine, o altă opinie medicală
– să solicite şi să primească la externare, un rezumat scris, al investigaţiilor diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală presupune:
– pacientul are dreptul să refuze sau să oprească intervenţia medicală, asumându-şi in scris, răspunderea pentru decizia sa (consecinţele refuzului, sau al opririi actelor medicale – trebuie explicate pacientului).
– când pacientul nu-şi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgentă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
– in cazul in care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
– in cazul in care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in procesul de luare a deciziei, atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
– în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să-şi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate. Comisia de arbitraj este constituită din trei medici pentru pacienţii internaţi în spital şi din doi medici pentru pacienţii din ambulatoriu;
– consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
– consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
– pacientul nu poate fi fotografiat, în spital, fără consimţământul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacienţilor presupune:
– toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale – sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
– informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul sau dacă o lege o cere în mod expres;
– în cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale, acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie;
– pacientul are acces la datele medicale personale;
– orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul, ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului;
– sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
Drepturile pacienţilor în domeniul reproducerii presupune:
– dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei;
– pacientul are dreptul la informaţie, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare;
– dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat cu excepţia cazului în care sarcina reprezintă un factor de risc imediat şi major pentru viaţa femeii;
– pacientul prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
– orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale presupune:
– În cazul în care furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
– Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţii de dotare necesare şi personal acreditat. Excepţie fac cazurile de urgenţă, apărute in cazuri extreme.
– Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
– La solicitarea pacientului, in măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi cât mai aproape de cel familial.
– Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
– Personalul medical şi nemedical din spital, nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa ii recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii.
– Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii, plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
– Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare.
– Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea si parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale, publice si nepublice, spitaliceşti ai ambulatorii de specialitate oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
– Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţa medicală de urgenţă in program continuu.
– Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute in Legea nr. 46/21.01.2003 – DREPTURILE PACIENTULUI, atrage după caz răspunderea disciplinară sau penală conform prevederilor legale.

Manager,
Dr. Puscasu Stefan